تمرین | نکات تمرینی از دیدگاه قهرمانان

حجیم کردن عضلات سرشانه با توصیه های برندون کوری

برای ساختن سرشانه های گرد و کامل بباید روی هر سه سر عضله تمرین کنید. بدون اینکه باعث نابودی مفاصل شوید، در ادامه قهرمان مطرح حرفه ای، برندون کوری به تعدادی از پرسش های طرفدارانش در زمینه تمرین سرشانه...
ادامه مطلب"حجیم کردن عضلات سرشانه با توصیه های برندون کوری"...