ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون واﻧﻮاع آن

ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون واﻧﻮاع آن

ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون واﻧﻮاع آن
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون که ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ که از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺴﺘوﺴﺘﺮون ﺑﺪن‫ اﻧﺴﺎن (هورمون مردانه)ﺳﺎخته ﻣﯿﺸﻮد و دارای اﺛﺮ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﺑﺎﻻ و اﺛﺮ‫آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دوره اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن درﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب وﺣﺪود دو هفته ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﮐﺘﻮرهای ﻓﻌﺎل درﺧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهده بوده و اﺛﺮ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل‫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ هورﻣﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ،وزن و ﻗﺪرت درمدت کوتاهی پس ازﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺗﺰرﯾﻖ تستوسترون  همچنین به ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوزﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﻧﺎ ﺧﻮاسته ای همچون زن ﻧﻤﺎﯾﯽ(در اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون) و رﯾﺰش ﻣﻮها و همچنین به آراﻣﯽ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

اﮔﺮ چه ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ دارو به ﺳﺮﻋﺖ ظاهر ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ورزﺷﮑﺎران ﮐﻤﯽ هستندکه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎدر به از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ومهار اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف آنﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦرو ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داروهایی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون که دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮوژن ها و داﺷﺘﻦ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد آنها ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

دوز ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮای به دﺳﺖ آوردن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﻦ‫۲۵۰ ﺗﺎ ۱۰۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم درهفته (١ ﺗﺎ ۴ ویال ۲۵۰ ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

‫اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در دوزهای ﺑﺎﻻﺗﺮ تنها اﺛﺮات ﻧﺎمطلوب دارو را زﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺣﺘﯽ دوره های ﺑﺎ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ تا۳۰۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در هفته ﻧﯿﺰ ‫وﺟﻮد دارﻧﺪ که البته به ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن مخصوص ﺣﺮفه ای هاست!

بهتر اﺳﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ دوز دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎر ﻃﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻧﻮﺑﺖ درهفته ﺗﺰرﯾﻖ  شود. ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل یا اﮐﺴﯽﻣﺘﺎﻟﻮن ﺑﺮای دوره های ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد که ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی را ایجاد ﻣﯽﮐﻨﺪ که البته ﺑﺎ داروهای ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ دارو ﻣﯿﺸﻮد.

در دوره های ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﺪرﻟﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد که اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻤتر و‫ ﺿﺮر دارو ﻧﯿﺰ به ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .
دوره های ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﻦ دارو ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺮاﺑﺮ :

‫‪Anapolon 100mg/day, Deca-Durabolin 200mg/week, and

‫‪Testosterona 200 up to 500mg/week

اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در روز- ﻧﺎﻧﺪرﻟﻮن دﮐﺎﻧﻮات ﯾﺎ دﮐادورابولین ﺗﺎ ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم درهفته – و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ۲۰۰ ﺗﺎ۵۰۰  ‫ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم درهفته.

به ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺮوژن ها ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻮﻟﻮادﮐﺲ وﮐﻠﻮﻣﯿﺪو همچنین H.C.G در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﺮای ﮐﺎهش اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و همچنین ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون‫ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ .

‫از ﻣﻀﺮات و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺘﻮان به اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺟﻨﺴﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن نام برد.ﺗﺰرﯾﻖ دارو در ﭘﺎﯾﺎن روز وهنگام ﺧﻮاب اصلا ‫ﺗﻮصیه ﻧﻤﯿﺸﻮد بهترین زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ ﺗﺎ ۱۶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ آکنه در ﺻﻮرت و ﻧﻘﺎط ﺑﺪن، ژﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺳﺘﯽ (ﺑﺰرگ ﺷﺪن پستانها) ﺗﺤﻠﯿﻞ بیضه ها و ﮐﺎهش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺑﺪن،ﺗﺎﺳﯽ،ﮐﻠﻔﺖ‫ﺷﺪن ﺻﺪا و… از دیگر عوارض مصرف خودسرانه آنﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون واﻧﻮاع آن
‫ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﺻﻼ ﺑﺮای ورزﺷﮑﺎران ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮصیه ﻧﻤﯿﺸﻮد و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دارو ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺎد و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

‫اﮔﺮ چه ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون خالص گفته ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﺮف آن به ورزﺷﮑﺎران اﺻﻼ ﺗﻮصیه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون های ﺻﻨﺎﻋﯽ (ﯾﻌﻨﯽاﻧﻮاع ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه) آن ﻧﺴﺒﺖ به ﺧﻮد ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺪروژﻧﯿﮏ آن ﻧﯿﺰبه ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ می ‫ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﺳﺘﻔﺎده از آنها ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و به ﺻﺮفه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
‫اﺳﺘﺮھﺎی ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون :

ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ  ‫‪

تستوسترون سیپیونات

تستوسترون پروپیونات

‫ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون فنیل ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت

تستوسترون ساسپنشن

منبع : fitnesstips

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.