کشش عضلات باسن و پشت ران

کشش عضلات باسن و پشت ران

کشش عضلات باسن و پشت ران

* به پشت روی یک پد دراز بکشید و زانوی پای چپ را خم کنید .* پای راست را بصورت ضربدری روی زانوی چپ گذاشته تا مچ پا راحت باشد.
کشش عضلات باسن و پشت ران
* با دستانتان پشت ران در زیر زانو را گرفته و پای چپ را به سمت خود بکشید بحدی که در ناحیه ی باسن و پشت ران احساس کشش کنید . این کشش را ۱۰ – ۸ ثانیه ادامه داده و جرکت را برای پای دیگر تکرار کنید .

کشش عضلات باسن و پشت ران

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.