هدف از تغییرات متناوب برنامه های تمرینی چیست؟

هدف از تغییرات متناوب برنامه های تمرینی چیست؟

 هدف از تغییرات متناوب برنامه های تمرینی چیست؟

اصولا عضلاتی رشد کرده وبه حداکثر پتانسیل رشد می رسندکه همواره تحت فشار بوده وبا حداکثر توان بر روی آنها کار شود حال اگریک برنامه تمرینی برای مدتی طولانی مثلا بیش از ۴ هفته اجرا شود عضلات بدن نسبت به آن سطح تمرین و نوع تمرین عادت کرده وفشار قابل توجهی به آنها وارد نمیشود.

از طرف دیگر زوایای فشار به عضلات بایستی به طور مستمر عوض شود تا عضلات به طور متقارن و همگون رشد نمایند به همین جهت است که شما بایدهر چند وقت یکبارپیش یک مربی آگاه ودلسوز رفته تا علاوه برنوشتن برنامه تازه بدن شما را مورد بازبینی قرار دهد ونقاط ضعف بدن شما را به شما یادآوری نماید.

منبع : jafarpoor.com

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.