معرفی حرکات ساق پا

معرفی حرکات ساق پا

معرفی حرکات ساق پا

ساق پا با دستگاه پرس پا

شروع : مثل زمانی که قصد اجرای حرکت پرس پا را دارید، در داخل دستگاه مستقر شوید و پشت تان را به تشک آن بچسبانید. پاها را روی پایین ترین بخش صفحه دستگاه قرار دهید، بطوری کهفقط پنجه هایتان روی صفحه باشد. فاصله بین پاها را حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر تنظیم کنید.


حرکت: با پاهای تقریبا صاف، اجازه بدهید پینج هایتان زیر فشار وزنه به آرامی به سمت پایین بروند تا عضلات ساق تحت کشش قرار بگیرند، سپس، تمام قدرت تان را از طریق نوک پنجه ها به صفحه دستگاهاعمال کنید تا وزنه بالا برود و عضلات ساق بطور کامل منقبض شوند. برای یک ثانیه در بخش اوج انقباض مکث کنید و سپس به آرامی به نقطه شروع برگردید.

معرفی حرکات ساق پا
ساق پا نشسته با هالتر

شروع: یک استپ یا تخته چوبی را روی زمین و در جلوی یک میز مسطح قرار دهید، روی لبه میز بنشینید و از یار تمرینی بخواهید تا هالتری را روی ران هایتان بگذارد. سپس، پنج پاها را طوری روی استپ قرار دهید که پاشنه هایتان از لبه  آن آویزان باشند.

حرکت: پاشنه ها را تا جایی که می توانید پایین ببرید و عضلات ساق را تحت کشش قرار دهید. سپس، روند حرکت را معکوس نموده و آنها را تا نقطه اوج انقباض بالا ببرید. حدود یک ثانیه در بخش بالای حرکت مکث کرده و عضلات ساق را به شدت منقبض کنید. برای افرادی که با دستگاه ساق نشسته دسترسی ندارند، این حرکت می تواند جایگزین بسیار مناسبی باشد.

منبع : ایرانی فیتنس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.