تمرینات کششی عضلات شانه ها

تمرینات کششی عضلات شانه ها

تمرینات کششی عضلات شانه ها
۱- در راستای قائم بایستید بنحوی که پاها به اندازه ی عرض شانه باز باشد . می توانید این تمرین را در حالت نشسته نیز انجام دهید .

۲- دست راست را در خط افق به سمت شانه ی چپ ببرید تا جاییکه احساس کشیدگی در شانه ی راست کنید .
تمرینات کششی عضلات شانه ها
۳- حالا دست چپ را روی بازوی راست گذاشته و کمی بفشارید تا بیشتر احساس کشش در شانه ی راست کنید .

این کشش را ۱۰ – ۸ ثانیه ادامه داده و همین تمرین را برای دست چپ تکرار نمایید .
تمرینات کششی عضلات شانه ها
مجموعا این تمرین را ۴ تا ۶ بار انجام دهید .

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.