skeyt

تمرینات اسکیت

skeytتمرینات اسکیت
حالت بدن برای توقف T
۱- به جلو نگاه کنید و روی شیی ۲ تا۳ متر جلوتر تمرکز کنید.
۲- شانه ها را در جهتی که نگاه می کنید صاف نگه دارید.
۳- دستها را بالا و مقابل بدن ببرید.
۴- زانو و قوزک پای چپ را به جلو خم کنید.
۵- وزن را روی پای چپ انتقال دهید.
۶- اسکیت راست را به پشت اسکیت چپ با زاویه ۹۰ درجه ببرید.
۷- روی چرخهای اسکیت راست رو به پایین فشاروارد کنید.


 اجرای ترمز :
محل : سطح صاف و باز
۱- تمام لوازم ایمنی را بپوشید.
۲- حرکت کنید و سپس به حالت موازی بروید
۳- زانو و قوزک پای چپ را خم کنید.
۴- وزن را روی پای چپ انتقال دهید.
۵-  اسکیت راست را به پشت اسکیت چپ با زاویه ۹۰ درجه ببرید.
۶- فشار را روی لبه داخلی اسکیت راست وارد کنید.
۷- توقف کنید.
۸- چندین بار این تمرین را انجام دهید و به مرور سرعت را افزایش دهید.

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.