تمریناتی برای شکل دادن به شکم

تمریناتی برای شکل دادن به شکم

تمریناتی برای شکل دادن به شکم

بسیاری از افراد،به امید کوچک کردن شکمشان، دراز و نشست می روند. اما این تمرین، فقط عضله قدامی شکم را که قفسه سینه را به لگن وصل می کند بکار می اندازد. تراشیدن و شکل دادن شکم، مستلزم تمرین دادن کلیه عضلات میان تنه است.حرکتهای ۳ بعدی این برنامه، عضلات شکم را از زوایای مختلف، هدف قرار می دهد.

عضلات مورب پهلوها، عضلات عرضی زیرین شکم، عضلات کناری ستون مهره ها و البته عضله قدامی.

هر تمرین را، ۵ روز در هفته و هر بار، دو ست ۱۰ تا ۱۲ تکراری انجام دهید.

چرخش زانو

الف. به پشت بخوابید و دستهایتان را کنار بدنتان نگه دارید. پاهایتان را بالا و بیاورید و زانوها را به قفسه سینه نزدیک کنید.
تمریناتی برای شکل دادن به شکم
ب. درحالیکه عضلات شکمتان را منقبض کرده و شکمتان را تو داده اید، به آرامی، زانوهایتان را به یک طرف پایین بیاورید، و سپس بصورت یک نیمدایره، از بدنتان دور کنید. با بازگرداندن زانو ها از سمت دیگر به نقطه شروع، این نیمدایره را به دایره تبدیل نمایید. با دایره های کوچک شروع و برای تشدید فشار حرکت، دایره ها را بزرگتر کنید.
تمریناتی برای شکل دادن به شکم

یک ست را کامل بروید و سپس حرکت را از سمت دیگر تکرار نمایید.

هرگز کمرتان را قوس ندهید!
تمریناتی برای شکل دادن به شکم
برش اریب

الف. یک توپ بدنسازی یا دمبل ۱/۵ تا ۲ کیلویی را در دست بگیرید. پاهایتان را به اندازه عرض باسن باز کنید. به حالت نیمه اسکوات بنشینید، عضلات پهلوی چپ را منقبض نمایید و بدنتان را به سمت چپ بچرخانید و همزمان، توپ یا دمبل را بسمت خارج ران چپتان، پایین بیاورید. دقت کنید که زانوهایتان بسمت جلو و عقب تر از پنجه هایتان باشند.
تمریناتی برای شکل دادن به شکم

ب. درحالیکه بلند می شوید و می ایستید، عضلات پهلوی راستتان را منقبض نمایید و بدنتان را بسمت راست بچرخانید. همزمان، توپ را، بطرف راست، بالا بیاورید. در طول حرکت، توپ را با چشم دنبال کنید. به نقطه شروع بازگردید و تا تکمیل ست، حرکت را انجام دهید. سپس، از سمت دیگر، حرکت را تکرار کنید.
کشش پشت

روی زمین زانو بزنید. دستهایتان، دقیقا زیر شانه ها و زانوهایتان، زیر باسن باشند. عضلات شکم و کمر را منقبض کنید و همزمان دست چپ و پای راست را، طوری که در امتداد بدن قرار بگیرند، از زمین بلند و صاف کنید. ۳ ثانیه مکث کنید و سپس دست و پایتان را پایین بیاورید. ابتدا، یک ست را کامل بروید، بعد دست و پایتان را عوض کنید و حرکت را تکرار نمایید.
تمریناتی برای شکل دادن به شکم
منبع : فیتنس تیپس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.