اهمیت حبوبات وانتخاب بهترین نوع آن

اهمیت حبوبات و انتخاب بهترین نوع آن

 اهمیت حبوبات وانتخاب بهترین نوع آن

حبوبات به راحتی آماده می شوند،وازجمله بهترین موادغذایی برای بدنسازان بشمار می آیند،یکی از موادی که بدنسازان باید به مقداربیشتری در رژیم خودجای دهند.
حبوبات مملوازفیبرهستند،واغلب بدنسازان هم نسبت به دریافت مقدارکافی از این ماده باارزش بی توجهند.
درواقع یک بدنسازروزانه بایدحداقل۲۵گرم فیبردریافت کند،درحالیکه در اغلب مواردمصرف انهابه۲۰گرم درروزهم نمی رسد.افزودن یک فنجان حبوبات به رژیم غذایی تان می تواندکمک زیادی درجهت تامین این نیاز بدن باشد.

درمورداینکه کدامیک از حبوبات بهترین انتخاب است،پاسخ آسان نیست.درواقع دلیلش این استکه تمام انواع حبوبات ارزشهای غذایی نسبتاً مشابهی دارند.دراین بین عدس دارای بیشترین مقدارفیبروپروتئین است.ولی تمام انواع دیگرحبوبات هم انتخابهای خوبی هستند.حتی کنسروهای حبوبات هم می تواندانتخاب خوبی برای بدنسازان باشند.البته درصورت انتخاب انواع کنسرو شده بایددقت کنیدکه فاقدچربی های ناسالم ومقدارزیادنمک باشند.

درجدول زیرمقدارپروتئین وفیبرموجوددرانواعی ازحبوبات ذکر شده:

نوع حبوبات                   کالری                پروتئین           فیبر

لوبیاقرمز                      ۲۲۵                ۳/۱۵            ۳/۱۱
 اهمیت حبوبات وانتخاب بهترین نوع آن
لوبیاسیاه                       ۲۲۷               ۲/۱۵             ۱۵

لوبیای چشم بلبلی            ۲۵۸                  ۱۵             ۱/۱۹

لوبیای سفید                  ۲۴۹                 ۴/۱۷           ۳/۱۱

عدس                        ۲۳۰                 ۱۸               ۱۶

باقلا                         ۱۸۷                   ۹/۲              ۱۳

(*)اینهامقادیرموجوددریک فنجان پخته ازاین حبوبات است که حدود۱۷۰تا ۱۹۰ گرم حبوبات پخته راشامل می شود.

 منبع : فلکس

۰ دیدگاه

پیام بگذارید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.